Mersedes-Benz 170
Mersedes-Benz 170 Ãîä âûïóñêà - 1938
Óðàë - ÇÈÑ-5
Óðàë - ÇÈÑ-5 Ìàðêà - "Óðàë - ÇÈÑ-5" | ãîä âûïóñêà - 1944 | Âëàäåëåö - Îñåòðîâ Àëåêñàíäð
Opel Blitz
Opel Blitz Opel Blitz 1938 ã/â. 3-õ òîííûé. Ðåñòàâðàöèÿ 2011 ã.
Opel Kadet Junior(KJ-38)
Opel Kadet Junior(KJ-38) Opel Kadet Junior(KJ-38) 1939 ã.â., ðåñòàâðàöèÿ 2008 ã.
Äîäæ 3/4
Äîäæ 3/4 Àâòîìîáèëü Äîäæ 3/4, 1944 ã.â.
<< 1 2 3 >>
""
  - .: +38(057) 343-66-33 | E-mail: andy8383@mail.ru